ARCHIVES

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

December 2017

Finissage
X-Mas @ WP8
Stefan Yürke *Graph* & Herbert Druschke *Acid Basztard*
Ausstellungseröffnung
FIESE FRITTEN FILMABEND
Konzert
FIESE FRITTEN FILMABEND
DJ Heli

November 2017

FIESE FRITTEN FILMABEND
die digitale - screenshots digitaler kultur
FIESE FRITTEN FILMABEND
Qualleninstitut
Ausstellungseröffnung
FIESE FRITTEN FILMABEND
Konzert & Lesung
FIESE FRITTEN FILMABEND
Konzert
FIESE FRITTEN FILMABEND

October 2017

Konzert
FIESE FRITTEN FILMABEND
Konzert
FIESE FRITTEN FILMABEND
Ausstellungseröffnung
FIESE FRITTEN FILMABEND
Hyper Thrills
FIESE FRITTEN FILMABEND
Tour D'electro

September 2017

Rheingold Festival im Repeat
FIESE FRITTEN FILMABEND
X-plorations Aftershow
FIESE FRITTEN FILMABEND
Ausstellungseröffnung
FIESE FRITTEN FILMABEND
FIESE FRITTEN FILMABEND
Schon wieder in Urlaub

August 2017

FIESE FRITTEN FILMABEND
Heute sind wir geschlossen, bieten aber wein feil
FIESE FRITTEN FILMABEND
Homepage online again
FIESE FRITTEN FILMABEND
FIESE FRITTEN FILMABEND
FIESE FRITTEN FILMABEND

July 2017

Dirty Funk Party
FIESE FRITTEN FILMABEND
FIESE FRITTEN FILMABEND
Clubabend mit Freunden
FIESE FRITTEN FILMABEND
Heute geschlossen
FIESE FRITTEN FILMABEND
SPAM - Party

June 2017

FIESE FRITTEN FILMABEND
Ausstellungseröffnung
FIESE FRITTEN FILMABEND
L.A.F.- Lyrische Armee Fiktion
FIESE FRITTEN FILMABEND
Konzert Nadine Beneke - Support Henning Otte
FIESE FRITTEN FILMABEND
Tim Holehouse

May 2017

FIESE FRITTEN FILMABEND
FIESE FRITTEN FILMABEND
Ausstellungseröffnung
FIESE FRITTEN FILMABEND
Stiller Teilhaber
FIESE FRITTEN FILMABEND
Ausstellungseröffnung
Ereignistest
FIESE FRITTEN FILMABEND

April 2017

FIESE FRITTEN FILMABEND
WortN8
Iggy Pop
FIESE FRITTEN FILMABEND
Easter Club
FIESE FRITTEN FILMABEND
FIESE FRITTEN FILMABEND
WortN8: Oliver Graf

March 2017

FIESE FRITTEN FILMABEND
Nacht der Museen
FIESE FRITTEN FILMABEND
Weinverkostung
Ausstellungseröffnung
FIESE FRITTEN FILMABEND
Michael Jansen
FIESE FRITTEN FILMABEND
Ritus Underground Shows
FIESE FRITTEN FILMABEND

February 2017

Rosenmontag unter Freunden
Heute hier geschlossen - bitte auf
FIESE FRITTEN FILMABEND
Wallis wunderbare Welt
FIESE FRITTEN FILMABEND
Finissage - Sven Kierst
KarmaGetOn
FIESE FRITTEN FILMABEND
Vernissage
FIESE FRITTEN FILMABEND

January 2017

Jaki Liebezeit
FIESE FRITTEN FILMABEND
Konzert
FIESE FRITTEN FILMABEND
FIESE FRITTEN FILMABEND
Serafin.40
FIESE FRITTEN FILMABEND